Szanowni Klienci, Szanowni Wierzyciele, Szanowni Państwo,
 
 

Sąd Rejonowy w Opolu Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa postanowieniem z dnia 19 czerwca 2017 r. ogłosił upadłość Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, wyznaczając Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna, zastępcę Sędziego-komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej, syndyka masy upadłości w osobie Marcina Mirosława Kubiczka [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 244] oraz kuratora w osobie Piotra Skorupy [numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 421].

W najbliższym czasie syndyk masy upadłości zawiadomi pisemnie wszystkich wierzycieli spółdzielni o ogłoszeniu upadłości pouczając jednocześnie o trybie dochodzenia wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego oraz stosowanych wzorach w tym zakresie.

Jednocześnie wskazuje się, iż wierzyciele spółdzielni mają prawo zgłosić wierzytelność w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co nastąpiło w dniu 29.06.2017 r.

Powyższy termin upływa zatem z dniem 28.07.2017 r. Decyzją Sędziego-komisarza za zgłoszenia wierzytelności przesłane do dnia 30.09.2017 r. nie będzie pobierana opłata. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej korzystając z formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgłoszenia należy kierować do Sądu upadłościowego, tj. Sądu Rejonowego w Opolu, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji Upadłościowej, na adres: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole z podaniem sygnatury akt postępowania upadłościowego: V GUp 69/17.

Przypomnieć należy, iż Twoja SKOK w upadłości jest do Państwa dyspozycji drogą mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pod numerem telefonu: +48 801 311 011 oraz w siedzibie Twojej SKOK w upadłości przy ul. Szkolnej 15 w Kędzierzynie-Koźlu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Ponadto, informuję, że została uruchomiona strona internetowa, na której są publikowane bieżące informacje dotyczące postępowania upadłościowego pod adresem: www.tskok.kubiczekm.com.

 

Z wyrazami Szacunku,

Syndyk masy upadłości

Marcin Mirosław Kubiczek

 

Informacja dla klientów Twojej SKOK - BZ WBK będzie dokonywał wypłat środków gwarantowanych

Komunikat nr 54 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2017 r.

W dniu 15 maja 2017 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „Fundusz”) otrzymał od Zarządcy Komisarycznego Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej listę deponentów, o której mowa w art. 43 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996, z późn. zm.) (dalej: „ustawa o BFG”). Lista ta stanowi podstawę do sporządzenia przez Zarząd Funduszu listy wypłat przekazywanej podmiotowi, za pośrednictwem którego dokonywane będą wypłaty środków gwarantowanych deponentom.

W dniu 16 maja 2017 r. Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjął uchwałę nr 446/DGD/2017 w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Zgodnie z wymogami ustawy o BFG, przedmiotowa uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

Wypłaty środków gwarantowanych deponentom Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej dokonywane będą za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „BZ WBK S.A.”) w okresie od 22 maja 2017 r. do 21 lipca 2017 r. na podstawie listy wypłat przekazanej przez Fundusz. Obsługa wypłat środków gwarantowanych odbywać się będzie w oddziałach BZ WBK S.A., wskazanych na stronie internetowej www.bzwbk.pl. Lista tych oddziałów stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 446/DGD/2017. Wypłaty we wskazanym trybie nie obejmują środków objętych gwarancjami ponad równowartość w złotych 100.000 euro w przypadkach określonych w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o BFG*.

WIĘCEJ

Zawieszenie działalności Twojej SKOK oraz wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości

 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z dniem 12 maja 2017 r. jednogłośnie zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Twoja” w Kędzierzynie-Koźlu (Twoja SKOK) oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy.

Ustawowy obowiązek wydania decyzji na podstawie art. 74k ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jest związany z faktem, że aktywa Twojej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

Z dniem 24 maja 2016 r. KNF ustanowiła w Twojej SKOK zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził historyczną informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Raport z badania informacji finansowej wpłynął do KNF w dniu 12 stycznia 2017 r. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że Twoja SKOK posiadała na dzień 24 maja 2016 r. fundusze własne w wysokości (-) 42 991 tys. zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 28,14 %, co oznacza głęboką niewypłacalność.

 

WIĘCEJ

Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

ul. Szkolna 15, 
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Infolinia: 801 311 011

Polski kapitał

 Twoja SKOK - Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej i RODO Więcej…
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej i RODO Więcej…