Członkostwo w Twojej SKOK

 

Zgodnie z ustawą o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych członkiem kasy mogą być osoby fizyczne połączone więzią o charakterze zawodowym lub organizacyjnym, a w szczególności pracownicy zatrudnieni w jednym lub kilku zakładach pracy lub osoby należące do tej samej organizacji społecznej lub zawodowej.

Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa działa wśród Członków Opolskiego Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych w tym Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera . Członkami Kasy mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W poczet Członków Kasy mogą być przyjęci także pracownicy młodociani w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

Prawa Członka Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
Członek naszej Kasy ma prawo między innymi:

  • gromadzić w Kasie oszczędności;
  • korzystać z udzielanych przez Kasę pożyczek i kredytów;
  • korzystać z innych usług świadczonych przez Kasę albo za jej pośrednictwem;
  • wybierać i być wybieranym do organów Kasy;
  • czynnie uczestniczyć w życiu Kasy oraz zgłaszać wnioski związane z jej działalnością;
  • uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu lub Zebraniu Grupy Członkowskiej.


Jak można zostać Członkiem Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej?
Osoby, które zdecydują się przystąpić do naszej Kasy, wypełniają deklarację członkowską w Oddziale Twojej SKOK. W momencie zapisywania się do naszej Kasy niezbędne jest okazanie dowodu osobistego.

Deklaracja członkowska

Osoby, które zdecydują się na przystąpienie do Twojej SKOK, uiszczają następujące opłaty:

  • wpisowe w wysokości 1 zł,
  • udział w wysokości 157 zł (kwota do zwrotu w przypadku rezygnacji z członkostwa),
  • wkład członkowski w wysokości 1 zł (kwota do zwrotu w przypadku rezygnacji z członkostwa).


Ponadto każdy Członek deklaruje comiesięczne wpłaty w wysokości nie mniejszej niż 5 zł na Indywidualne Konto Spółdzielcze o atrakcyjnym oprocentowaniu. Na Państwa życzenie Kasa wypłaca wraz z należnymi odsetkami taką ilość miesięcznych składek, aby po ich wypłaceniu, na koncie danego Członka pozostało przynajmniej 6 miesięcznych wpłat.

Członkiem Twojej SKOK może zostać każda osoba, która zadeklaruje gotowość przystąpienia do Opolskiego Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych w tym Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera. Składka roczna z tytułu przynależności do Stowarzyszenia wynosi 1 zł.

W przypadku zgłoszenia z Państwa strony woli wystąpienia z naszej Spółdzielni (z zachowaniem regulaminowego 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia), zwracamy Państwu zgromadzone comiesięczne składki, a po Zebraniu Przedstawicieli zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe za rok, w którym ustało członkostwo - równowartość udziału oraz wkład członkowski.

Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

ul. Szkolna 15, 
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Infolinia: 801 311 011

Polski kapitał

 Twoja SKOK - Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej…
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej…