Słownik pojęć

 

Zastrzeżenie: Twoja SKOK dołożyła najwyższej staranności w opracowaniu i wyjaśnieniu poniższych pojęć i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Twoja SKOK na stronie internetowej nie udziela porad prawnych ani fachowych. Twoja SKOK nie udziela też żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic dotyczących poprawności publikowanych treści.

 

Wyjaśnienia najczęściej spotykanych pojęć oraz skrótów

 

 • Co to jest BIK?

  Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) jest instytucją utworzoną na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.) przez banki i Związek Banków Polskich w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych, w tym danych o zobowiązaniach kredytowych klientów wobec instytucji ustawowo upoważnoinych do udzielania kredytów i historii tych zobowiązań.
 • Jakie informacje znajdują się w zbiorze BIK?

  BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez banki i SKOK-i, zarówno informacje pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty spłacane z opóźnieniem).

  Każdy bank i SKOK, który ma podpisaną umowę z BIK raz w miesiącu przekazuje do BIK zbiorcze informacje o swoich klientach, którzy mają (lub mieli) zaciągnięte zobowiązanie kredytowe.

  Przekazywane przez banki i SKOK-i informacje zawierają między innymi:

  • dane osobowe klientów (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL);
  • dane dotyczące zobowiązania (data powstania zobowiązania, rodzaj kredytu, okres na jaki kredyt został udzielony, waluta kredytu, terminowość spłat, jak i informacje o zadłużeniu, podjętej przez bank lub SKOK windykacji czy egzekucji należności oraz o zamknięciu rachunku.
 • Komu BIK udostępnia informacje?

  Informacje przechowywane w zbiorze BIK są udostępniane jedynie bankom i SKOK-om, które podpisały umowę o współpracy z BIK S.A., a także instytucjom upoważnionym z mocy prawa, np. prokuraturze, sądom oraz osobom, których dane osobowe dotyczą, na ich wniosek.
 • W jaki sposób aktualizowane są dane w zbiorze BIK?

  Aktualizowanie informacji przez bank lub SKOK odbywa się w miesięcznych cyklach poprzez przesłanie zbiorczych zestawień, tzw. wsadów informacyjnych. Banki i SKOK-i przekazują wsady informacyjne w uzgodnionych terminach miesięcznych według stanu faktycznego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego przekazanie wsadu.
 • W jaki sposób klient może uzyskać informacje na temat swoich danych osobowych ze zbioru BIK?

  ADD_CONTENT_HERE
 • W jaki sposób klient może uzyskać informacje na temat swoich danych osobowych ze zbioru BIK?

  BIK S.A. udostępnia informacje o przetwarzanych danych osobowych na pisemny wniosek klienta. Wnioski można składać drogą korespondencyjną lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Biura Informacji Kredytowej. Formularze wniosków oraz procedura udostępniania informacji dostępne są na stronie www.bik.pl

  Numer kontaktowy do Biura Obsługi Klienta BIK S.A.:

  tel. 022 310 44 44

  czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 do 15:30

 • Czy Twoja SKOK współpracuje z BIK S.A.?

  Każdy SKOK lub bank zgodnie z zapisami Ustawy Prawo bankowe zobowiązany jest dokonywać oceny swojego Klienta pod kątem jego zdolności do spłaty kredytu oraz szacować ryzyko związane z udzieleniem takiego kredytu temu właśnie klientowi zapewniając przez to bezpieczeństwo powierzonych mu środków pieniężnych.

  Celem zminimalizowania ryzyka finansowego związanego z udzielaniem pożyczek oraz celem maksymalnego zabezpieczenia interesów Członków naszej Kasy, współpracujemy z Biurem Informacji Kredytowej.

 • Co to jest GIIF?

  Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest to centralny organ administracji państwowej, drugi po Ministrze Finansów organ właściwy w sprawach zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. GIIF działa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

  Do zadań Generalnego Inspektora należy uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie określonym w ustawie oraz podejmowanie działań w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, a w szczególności:

  • badanie przebiegu transakcji, co do których Generalny Inspektor powziął uzasadnione podejrzenia,
  • przeprowadzanie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,
  • przekazywanie instytucjom obowiązanym (określonym w art. 2. pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.) informacji o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają one związek z popełnianiem aktów terrorystycznych, opracowywanie i przekazywanie uprawnionym organom dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa,
  • inicjowanie i podejmowanie innych działań obejmujących przeciwdziałanie wykorzystywaniu polskiego systemu finansowego do legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, w tym szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje,
  • sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów ustawy, współpraca z zagranicznymi instytucjami zajmującymi się zapobieganiem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu.
 • Czy Twoja SKOK współpracuje z GIIF?

  Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, SKOK-i są instytucjami zobowiązanymi do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Słownik pojęć dla depozytariuszy

 

 • Kto to jest wkładca?

  Wkładca to pełnoprawny Członek Twojej SKOK, który złożył swoje oszczędności w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej.
 • Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

  Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013 r. Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o BFG”. Celem tego systemu jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności. Środki pieniężne członków Kasy chronione są na następujących zasadach:

  1. Obowiązkowy system gwarantowania obejmuje środki pieniężne zgromadzone w Kasie przez deponenta na rachunkach imiennych, z wyłączeniem środków wpłaconych tytułem udziałów i wkładów członkowskich, oraz jego należności wynikające z przeprowadzania przez Kasę rozliczeń finansowych, w walucie polskiej lub w walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone wystawionymi przez Kasę dokumentami imiennymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 855, z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 38ze ustawy o BFG, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji, do wysokości równowartości w złotych 100.000 euro – w 100%. Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 2. Kwota, o której mowa w pkt. 2, określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Funduszu, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w Kasie. 3. Obowiązkowym systemem gwarantowania objęte są środki pieniężne deponentów, tj. osób fizycznych, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego posiadających osobowość prawną, spółdzielni niebędących kasą lub Kasą Krajową, związków zawodowych, wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem członków zarządu i rady nadzorczej Kasy oraz pracowników podlegających bezpośrednio członkom zarządu, osób pełniących funkcje kierowników lub dyrektorów oddziałów Kasy i ich zastępców, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunków gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji, jak również w związku z usługami świadczonymi przez Kasę, w szczególności polegającymi na pośredniczeniu w zawieraniu umów, jeśli wierzytelności osoby korzystającej oraz zainteresowanej korzystaniem powstała lub mogła powstać wobec innego podmiotu, który nie jest objęty systemem gwarantowania.W przypadku prowadzenia przez Kasę jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny) deponentem jest każda z tych osób w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych. 4. Spełnienie warunku gwarancji następuje w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności Kasy, ustanowieniu zarządcy komisarycznego, o ile nie został ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Kasy. 5. Z dniem spełnienia warunku gwarancji deponent nabywa w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uprawnienie do świadczenia pieniężnego na warunkach określonych w ustawie o BFG. Roszczenia z tego tytułu przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

   

  Zestawienie wybranych danych finansowych na dzień 31.12.2014r.

  Opis Wartość [TPLN] Udział w sumie bilansowej
  Suma bilansowa 264 991 100%
  Fundusze własne 8 499 3,21%
  Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0%
  Zysk (strata) netto roku bieżącego -2 362 -0,89%
  Zobowiązania z tytułu depozytów członkowskich 229 145 86,47%
  Należności z tytułu pożyczek członkowskich 170 312 64,27%
  Skrypty dłużne 1 069 0,40%
       
  Współczynnik wypłacalności 3,31%  
       
 • Co to jest IKS?

  IKS to Indywidualne Konto Spółdzielcze, na którym każdy Członek Twojej SKOK gromadzi co miesiąc oszczędności w zadeklarowanej wysokości, jednak nie mniejszej niż określona Uchwałą Zarządu Kasy. Obecnie kwota ta wynosi 5 zł.
 • Co to jest dyspozycja na wypadek śmierci?

  Członek Twojej SKOK, który zakłada w Twojej SKOK lokatę, może podpisać Dyspozycję na wypadek śmierci, na podstawie której zobowiązuje Twoją SKOK do wypłaty określonych kwot na rzecz osób wskazanych w Dyspozycji. Skutki Dyspozycji następują dopiero po śmierci Członka. Dokumentem potwierdzającym śmierć Członka jest świadectwo zgonu. Członek może wskazać w dyspozycji jedną lub kilka osób, na rzecz których ma nastąpić wypłata. Jeżeli wskazuje więcej niż jedną osobę, może określić, jaką część sumy podlegającej wypłacie ma otrzymać każda z tych osób. Uwaga: suma wielkości dyspozycji nie może przekroczyć 100%, przy czym każda z wymienionych osób może otrzymać różny procent przeznaczanej sumy. Jeżeli wielkość dyspozycji nie jest podana, przyjmuje się domyślnie równy udział procentowy wymienionych osób.

  Stopień pokrewieństwa osób wskazanych w dyspozycji: małżonek, zstępny (czyli dzieci, wnuki, prawnuki), rodzice, dziadkowie, rodzeństwo).

Słownik pojęć dla pożyczkobiorców

 

 • Co to jest pożyczka i czym różni się od kredytu?

  Pożyczka to operacja polegająca na udzieleniu przez instytucję finansową (np. SKOK) określonej kwoty środków pieniężnych do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony. W przeciwieństwie do kredytu bankowego nie jest wymagane określenie celu na jaki pieniądze zostaną wydatkowane. Kwestie pożyczek regulowane są przez kodeks cywilny (art. 720 § 1). Przedmiotem pożyczki w odróżnieniu od kredytu mogą być zarówno środki pieniężne jak i przedmioty, jednakże tylko oznaczone co do gatunku. Pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna, zaś kredyt jest odpłatny.
 • Co to jest zdolność kredytowa?

  Zdolność kredytowa oznacza zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami zgodnie z terminem określonym w umowie.
 • Co to jest RRSO?

  RRSO, czyli Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania to stopa procentowa wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dziennik Ustaw z 2001 r. nr 100 poz. 1081). RRSO pozwala klientowi na łatwiejsze porównanie ofert instytucji finansowych, ponieważ oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np. prowizje).
 • Co to jest polecenie zapłaty?

  Polecenie zapłaty to bezgotówkowa forma rozliczeń pomiędzy instytucjami finansowymi. Polecenie zapłaty realizuje Krajowa Izba Rozliczeniowa w systemie ELIXIR. Podstawą prawną polecenia zapłaty jest ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz porozumienie międzybankowe w sprawie stosowania polecenia zapłaty z dnia 1 czerwca 1998 r.

  Poprzez polecenie zapłaty Klienci Twojej SKOK mogą spłacać raty pożyczki, przy czym Klient jest odpowiedzialny jedynie za zapewnienie środków pieniężnych na rachunku bankowym.

  Przeprowadzanie rozliczeń w formie polecenia zapłaty wymaga, aby zarówno Klient Twojej SKOK jak i Twoja SKOK posiadali rachunki w bankach, które zawarły porozumienie o stosowaniu polecenia zapłaty, a Klient wyraził zgodę na obciążanie jego rachunku w tej formie.

 

 

Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

ul. Szkolna 15, 
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Infolinia: 801 311 011

Polski kapitał

 Twoja SKOK - Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej i RODO Więcej…
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej i RODO Więcej…