Organy Kasy

 

Organami Kasy są:

Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli);

  • Rada Nadzorcza;
  • Zarząd;
  • Zebrania Grup Członkowskich.
  • Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Przedstawicieli

Najwyższym organem Kasy jest Walne Zgromadzenie. Jeżeli liczba członków Kasy przekroczy 100 osób - a tak właśnie jest w Twojej SKOK - to Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli. Wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonują raz na trzy lata Zebrania Grup Członkowskich. Czas trwania przedstawicielstwa wynosi 3 lata i uprawnia przedstawicieli do uczestnictwa w trzech kolejnych zwyczajnych Zebraniach Przedstawicieli.

Zgromadzenie Przedstawicieli między innymi uchwala kierunki rozwoju działalności Twojej SKOK, rozpatruje sprawozdania Rady Nadzorczej, zatwierdza roczne sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe, podejmuje uchwały, wybiera i odwołuje Członków Rady Nadzorczej oraz uchwala regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Twojej SKOK sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Kasy. Rada składa się z 5 Członków, których kadencja trwa sześć lat. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy między innymi uchwalanie planów działania Kasy, kontrola działalności Zarządu Kasy oraz Komisji Kredytowej pod względem zgodności z prawem, Statutem oraz zasadami gospodarności, czuwanie nad prawidłowym dokumentowaniem wszystkich operacji finansowych Kasy, przeprowadzanie rewizji ksiąg i dokumentacji finansowej Kasy, zatwierdzanie struktury organizacyjnej Kasy, powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Twojej SKOK.

Zarząd

Zarząd Twojej SKOK kieruje działalnością Kasy i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy między innymi przyjmowanie Członków do Spółdzielni, przygotowanie planów działalności Kasy, prowadzenie działalności oszczędnościowej i kredytowej, sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem księgowości, podejmowanie decyzji w sprawie uruchamiania punktów kasowych i Placówek Twojej SKOK. Zarząd Kasy pracuje kolegialnie, a w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy Członkami Zarządu.

Zebrania Grup Członkowskich

W zebraniu Grupy Członkowskiej mają prawo uczestniczyć Członkowie Kasy. Każdy Członek Kasy uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu jeden głos. Do uprawnień Zebrania Grupy Członkowskiej należy między innymi wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli spośród Członków Grupy Członkowskiej, rozpatrywanie okresowych sprawozdań, wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie wniosków w sprawach Kasy.

 

Skład Zarządu Twojej SKOK:

Tomasz Łopianiak - Zarządca Komisaryczny


Skład Rady Nadzorczej Twojej SKOK:

Marek Bąk - Przewodniczący

Krzysztof SKRZYPCZAK - Wiceprzewodniczący

Wiesław SZOZDA - Sekretarz

Krzysztof KAIM - Członek

Violetta KOPYT - Członek

Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

ul. Szkolna 15, 
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Infolinia: 801 311 011

Polski kapitał

 Twoja SKOK - Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej…
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej…