Klauzula informacyjna

 

 

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Syndyk Masy Upadłości Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w upadłości z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Dane kontaktowe: ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, nr tel 801 311 011 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: a) realizacji obowiązków prawnych Syndyka Masy Upadłości Twoja SKOK w upadłości w postępowaniu upadłościowym, tj. np. składnia listy wierzytelności, planu podziału, spisu inwentarza, sprawozdań itd. Podstawę prawną opisanego celu stanowi art. 6 ust. ł lit. c RODO, b) realizacja obowiązków Syndyka Masy Upadłości Twoja SKOK w upadłości w postępowaniu upadłościowym jako postępowaniu prowadzonym w interesie publicznym ogółu wierzycieli. Podstawę prawną opisanego celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO c) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a mających swoje źródła w ustawach, tj. ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Podstawę prawną opisanego celu stanowi art. 6 ust 1 lit. c RODO, d) dochodzenia należności i obrony przed Pani/Pana ewentualnymi roszczeniami. Podstawę prawną opisanego celu stanowi art. 6 ust 1 lit. c, f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem jest windykacja wymagalnych należności Twoja SKOK w upadłości, w szczególności z tytułu umowy pożyczki, dopłat lub innych należności członków lub byłych członków Twoja SKOK w upadłości, znajdujących oparcie w Statucie lub ustawie, e) wykonywanie celów statutowych oraz realizacja zawartej z Twoja SKOK w upadłości umowy, z tym zastrzeżeniem, ii obecnie Administrator realizuje umowy zawarte z jej członkami przed dniem ogłoszenia upadłości. Zaznaczyć jednak należy, że Twoja SKOK w upadłości obecnie nie realizuje umów o prowadzenie rachunków bankowych, lokat i poleceń zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego. Podstawę prawną opisanego celu stanowi art. 6 ust 1 lit. b RODO, f) księgowych, rachunkowych i archiwalnych wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 24 września 1994 r. Podstawę prawną opisanego celu stanowi art. 6 ust 1 lit. c RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, w szczególności mogą to być podmioty świadczące na rzecz SKOK usługi np. informatyczne, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze. Dodatkowo odbiorcami danych mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie ustawy ❑ SKOK, w tym instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową (Biuro Informacji Kredytowej S.A.), sądy i organy administracji państwowej oraz instytucje uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takie jak np. Urząd Skarbowy.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt 3 i celów wynikających z przepisów prawa, np. do czasu zakończenia realizacji zawartej umowy, przedawnienia roszczeń, zaspokojenia roszczeń wierzyciela lub do upływu okresu przechowywania danych dla celów podatkowych, a takie uwzględniając terminy archiwizacji i przechowywania dokumentów określonych w ustawie o rachunkowości.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych w przypadkach, kiedy jest to możliwe,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

ul. Szkolna 15, 
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Infolinia: 801 311 011

 Twoja SKOK - Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej i RODO Więcej…
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej i RODO Więcej…