Twoja SKOK - dołącz do naszego zespołu

 

Jesteśmy jedną z wiodących i dynamicznie rozwijających się instytucji finansowych w Polsce. Zatrudniamy około 60 osób pracujących w siedzibie Kasy.

U nas pracują ludzie, którzy wiedzą, że tylko wspólną pracą mogą odnieść sukces, a dzięki wiedzy naszych pracowników mamy pewność, że naprawdę świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Budując kompetencję naszej firmy kierujemy się uznaniem dla drugiego człowieka. Wspieramy swoich pracowników w rozwoju ich talentu, cenimy ich indywidualność i doskonale wiemy, że każda z osób, która pracuje w naszej firmie ma w sobie potencjał, który należy rozwijać.

U nas pracują ludzie z pasją, kompetentni oraz mający zdolność do inspirowania innych.

Nasza firma posiada wyspecjalizowaną kadrę, która zapewnia profesjonalną obsługę naszych Członków.

Sprawdź nasze aktualne oferty pracy i dołącz do nas.

Kogo szukamy?

 • Osób, które chcą budować swoją karierę w branży usług finansowych.
 • Efektywnie pracują w zespole.
 • Posiadają umiejętności współpracy.

Rekrutacja

Wszystkie aktualne oferty pracy znajdziesz na naszej stronie internetowej.

 • Pierwszym etapem rekrutacji jest przesłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Osoby, które spełnią nasze wymagania zapraszamy na rozmowę z Pracownikiem Działu Kadr i Szkoleń.
 • Następnym etapem rekrutacji będzie rozmowa z przyszłym przełożonym.

 

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Syndyk Masy Upadłości Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w upadłości z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Dane kontaktowe: ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, nr tel 801 311 011 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: a) realizacji obowiązków prawnych Syndyka Masy Upadłości Twoja SKOK w upadłości w postępowaniu upadłościowym, tj. np. składnia listy wierzytelności, planu podziału, spisu inwentarza, sprawozdań itd. Podstawę prawną opisanego celu stanowi art. 6 ust. ł lit. c RODO, b) realizacja obowiązków Syndyka Masy Upadłości Twoja SKOK w upadłości w postępowaniu upadłościowym jako postępowaniu prowadzonym w interesie publicznym ogółu wierzycieli. Podstawę prawną opisanego celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO c) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a mających swoje źródła w ustawach, tj. ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Podstawę prawną opisanego celu stanowi art. 6 ust 1 lit. c RODO, d) dochodzenia należności i obrony przed Pani/Pana ewentualnymi roszczeniami. Podstawę prawną opisanego celu stanowi art. 6 ust 1 lit. c, f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem jest windykacja wymagalnych należności Twoja SKOK w upadłości, w szczególności z tytułu umowy pożyczki, dopłat lub innych należności członków lub byłych członków Twoja SKOK w upadłości, znajdujących oparcie w Statucie lub ustawie, e) wykonywanie celów statutowych oraz realizacja zawartej z Twoja SKOK w upadłości umowy, z tym zastrzeżeniem, ii obecnie Administrator realizuje umowy zawarte z jej członkami przed dniem ogłoszenia upadłości. Zaznaczyć jednak należy, że Twoja SKOK w upadłości obecnie nie realizuje umów o prowadzenie rachunków bankowych, lokat i poleceń zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego. Podstawę prawną opisanego celu stanowi art. 6 ust 1 lit. b RODO, f) księgowych, rachunkowych i archiwalnych wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 24 września 1994 r. Podstawę prawną opisanego celu stanowi art. 6 ust 1 lit. c RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, w szczególności mogą to być podmioty świadczące na rzecz SKOK usługi np. informatyczne, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze. Dodatkowo odbiorcami danych mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie ustawy ❑ SKOK, w tym instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę bankową (Biuro Informacji Kredytowej S.A.), sądy i organy administracji państwowej oraz instytucje uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takie jak np. Urząd Skarbowy.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt 3 i celów wynikających z przepisów prawa, np. do czasu zakończenia realizacji zawartej umowy, przedawnienia roszczeń, zaspokojenia roszczeń wierzyciela lub do upływu okresu przechowywania danych dla celów podatkowych, a takie uwzględniając terminy archiwizacji i przechowywania dokumentów określonych w ustawie o rachunkowości.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych w przypadkach, kiedy jest to możliwe,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

 

Polityka prywatności

 

 

Administratorem strony internetowej twojaskok.pl jest Syndyk Masy Upadłości Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w upadłości z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Dane kontaktowe: ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, nr tel.: 801 011 311

 

Deklaracja

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Odwiedzających stronę, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności, aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe Odwiedzających stronę były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

W ramach strony internetowej twojaskok.pl Administrator gromadzi dane przekazywane przez Odwiedzających stronę oraz dane, które są zapisywane automatycznie. Dane te są wykorzystywane wyłączenie w celach określonych w niniejszej Polityce.

 

Dane przekazywane przez Odwiedzających stronę

 

Do danych tych należy nazwa np. imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu, a także inne dane podane przez Odwiedzającego stronę w przekazywanej wiadomości, które zbierane są przez Administratora za pomocą formularza znajdującego się na jego stronie internetowej, do której link umieszczony został pod adresem twojaskok.pl. Celem zbierania powyższych danych jest analiza przesłanego zgłoszenia oraz udzielenie odpowiedz na zgłoszenie.

 

Powyższe dane osobowe przetwarzane są przez Administratora jedynie na podstawie zgody udzielonej

przez osoby Odwiedzające stronę przez okres do czasu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, a po tym okresie – do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych ze sposobem załatwienia Pani/Pana sprawy.

 

 

Dane przekazywane przez Odwiedzających stronę za pośrednictwem strony internetowej przetwarzane są przez Administratora jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie Odwiedzających stronę.

Dane zbierane za pośrednictwem formularza zbierane są uwzględniając wynikającą z przepisów prawa zasadę minimalizacji danych tj. są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla celów, w których są przetwarzane. 

 

Uprawnienia Odwiedzających stronę

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Odwiedzającym stronę przysługują związane z tym uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo sprostowania swoich danych,
 • prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z instrukcją zamieszczoną na końcu niniejszej Polityki.

 

Odbiorcy danych

 

Odbiorcami danych osobowych Odwiedzających stronę mogą być inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, w szczególności mogą to być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi np. informatyczne, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze. Dodatkowo odbiorcami danych mogą być także sądy i organy administracji państwowej oraz instytucje uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takie jak np. Urząd Skarbowy.

 

 

Czy używamy plików cookie?

 

W trakcie świadczenia usług, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na używanym przez Odwiedzjącego stronę urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) podczas odwiedzania przez niego strony internetowej. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w niniejszej Polityce.

 

Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

 

Na podstawie zebranych plików cookies nie można w żaden sposób zidentyfikować osoby Odwiedzającej stronę internetową, nie można też uzyskać żadnych innych informacji od Odwiedzającego stronę.

 

Pliki cookies Administratora pozwalają na rozpoznanie urządzenia Odwiedzającego stronę i wyświetlenie strony internetowej Administratora dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Odwiedzającego stronę, możliwe jest np. prowadzenie statystyki przez Administratora czy dostosowanie strony do preferencji Odwiedzającego stronę, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

 

Administrator może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług w szczególności:

 • Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.

 

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 

 

 

Zmiany Polityki prywatności

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W takim przypadku, opublikujemy te zmiany na tej stronie tydzień przed wprowadzeniem zmian.

 

Kontakt i zgłoszenia

 

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Odwiedzających stronę z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:

 

@: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 801 311 011

 

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu.

 

 

Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa przywiązuje szczególną wagę do zachowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową www.twojaskok.pl. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu internetowego Twojej SKOK.

Gromadzone w statystykach serwera dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Dane zbierane na serwerach ograniczone są do niezbędnego minimum zapewniającego sprawne administrowanie serwisem. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych przechowujemy zapytania kierowane do serwera. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Twojej SKOK

Dla zapewnienia poprawnego administrowania serwisem, uzyskiwania jak najwyższej pozycji w wyszukiwarkach oraz dobrej jakości serwisu analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane przez użytkowników oraz czy struktura strony nie zawiera błędów.

Zebrane logi z serwera przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał statystyczny służący do administrowania serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

W przypadku korzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego podane dane (adres e-mail oraz imię, nazwisko lub nick) wykorzystywane są tylko w celu udzielenia informacji zwrotnej użytkownikowi zadającemu pytanie. Dane te nie są przechowywane ani wykorzystywane w innych celach.

Na stronie internetowej Twojej SKOK znajdują się odnośniki do innych stron WWW (otwierają się zawsze w nowym oknie). Twojej SKOK dołożyła najwyższej staranności w sprawdzeniu poprawności działania tych łączy, jednak nie bierze odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na zewnętrznych stronach.

 

 

Informacje

 

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe działają w Polsce od 1992 roku. Podobne instytucje, zwane także uniami kredytowymi, działają w 96 krajach, skupiając 177 milionów ludzi.

Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa służy swoim Członkom od 1998 roku. Celem Kasy jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz upowszechnianie idei samopomocy finansowej.

 

Podstawowe dane na temat Spółdzielni:
Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa ma swoją siedzibę w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15.

Twoja SKOK została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008730 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 749-17-49-684.

REGON: 531289771

Infolinia: 801 311 011

 

Oferta Twojej SKOK

 

Oferta Twojej SKOK jest w trakcie modernizacji.
Już wkrótce zaprezentujemy Państwu nową ofertę produktów Twojej SKOK.

Więcej informacji w naszych Oddziałach lub pod numerem infolinii 801 311 011

 

Pożyczki
Twoja SKOK oferuje swoim Członkom kilka rodzajów pożyczek na dogodnych warunkach. Pożyczki i kredyty udzielane są Członkom Kasy na równych zasadach.

Zalety pożyczki w Twojej SKOK to:

 • bezgotówkowa możliwość uregulowania rat poprzez potrącenie z listy płac;
 • spłatę rat poprzez polecenie zapłaty;
 • uproszczone procedury;
 • korzystne oprocentowanie.
Strona 5 z 6

Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

ul. Szkolna 15, 
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Infolinia: 801 311 011

 Twoja SKOK - Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej i RODO Więcej…
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej i RODO Więcej…